Mikke, Freddy ja Rosie (kuva: Elma Photografy)

Mikke, Freddy ja Rosie (kuva: Elma Photografy)