Rosie, Mikke ja Freddy (kuva: Elma Photografy)

Rosie, Mikke ja Freddy (kuva: Elma Photografy)